مشاوره
ثبت نام

واحد مشاوره گرین لاین

بخش مشاوره، یکی از مهمترین بخش های خدمات گرین لاین می باشد. مرحله ابتدایی برای ارائه مشاوره شناخت از سازمان شماست. با برگزاری جلسات متشکل از مشاوران مجرب با هدف شناخت و جمع آوری اطلاعات دقیق از سازمان و صنعت شما در نظر دارد تا نخستین گام آشنایی با سازمان شما برقرار شود.
واحد مشاوره گرین لاین شامل سه بخش زیر می باشد:
مشاوره مدیریت پروژهدر این بخش مشاوران مجرب تیم گرین لاین با بررسی پروژه و در نظر گرفتن تمامی جهات انجام پروژه برنامه زمانی برای پروژه سازمان شما تعریف می کنند. در این مرحله برنامه ریزی برای طول انجام پروژه بر اساس اهداف سازمانی طراحی می شود.
مشاوره معماری پروژه در این بخش مشاوران مجرب تیم گرین لاین با ارائه خدمات در راستای معماری و طراحی سایت شیرپوینت شما، نحوه ی چینش صفحات و قرار گرفتن آنها که یکی از علل ایجاد سهولت و سرعت در کار شما به حساب می آید.
مشاوره فرآیند های کسب و کاردر این بخش مشاوران تیم گرین لاین برای اصلاح و بهبود موارد طراحی و معماری شده با برگزاری جلسات در راستای نحوه ی عملکرد فرم ها و ایجاد تغییرات و گسترش آنها برگزار می شود.