کنترل پروژه
ثبت نام

کنترل پروژه

امروزه سازمان ها و ادارات به دنبال بهینه سازی همزمان (کیفیت، زمان و هزینه )می باشند. مدیران سازمان ها به دنبال روشی برای تجمیع پروژه ها و استقرار سیستم های اطلاعاتی مناسب کلیه عوامل دخیل در پروژه ها را با یک فرآیند متمرکز پردازش نمایند و از این طریــق، ارزیابی و مدیریت پروژه ها را دقیق تر انجام دهند، توجه و تمایل آن ها به اســتقرار چنین نظامی افزایش می یابد.
Server Project نرم افزار قدرتمند مدیریت و کنترل پروژه از طریق وب می باشد که از SharePoint به عنوان بستری استفاده کرده و بر مبنای آن توسعه داده شده است Server Project .ارتباط تنگاتنگی با نرم افزار Professional Project Microsoft دارد که می توان به وسیله آن جزئیات مربوط به پروژه را ویرایش کرده و سپس بر روی وب قرار داد.
راهکار مدیریت پروژه سازمانی مایکروسافت (EPM) ، پلتفرم انعطاف پذیری است که توسط سازمان ها برای اتوماتیک کردن فرآیندهای مدیریت پروژه و مدیریت پورتفولیو (PPM) مورد استفاده قرار می گیرد. پیاده سازی راهکار مدیریت پروژه سازمانی مایکروسافت (EPM) توسط سیستم کنترل پروژه به سازمان ها برای دستیابی به اهداف ذیل کمک می کند:
مدیریت منابع
مدیریت مستمر منابع در تمام طول پروژه

مدیریت زمانبندی
ایجاد آسان زمانبندی پروژه ها از ساده تا پیچیده

مدیریت زمان و وظیفه
تسهیل جمع آوری اطلاعات، بروز رسانی زمان و وظایف اعضای تیم پروژه

مدیریت مالی
اندازه گیری و کنترل شاخص مالی پورتفولیو و پروژه

همکاری تیمی
برقراری ارتباط بهتر با تیم های پراکنده و جمع آوری اطلاعات از آن ها

مدیریت مشکلات و ریسک
تعریف، کاهش و مدیریت ریسک ها و مشکلاتی که تاثیر مستقیمی بر موفقیت پروژه دارند

مدیریت برنامه
تعریف، طراحی و تحویل برنامه های استراتژیک

مدیریت تقاضا
ثبت تمامی درخواست ها به طور مستقیم در یک مخزن، و مدیریت آن ها بر اساس گردش کاری اداری

هوش کسب و کار و گزارش گیری
اندازه گیری شاخص پروژه و ارائه دید شفاف و واضحی از تمام پورتفولیوها

انتخاب پورتفولیو و تحلیل آن
اولویت گذاری، بهینه سازی و انتخاب پورتفولیوهایی که بیشترین همسویی را با اهداف استراتژیک سازمان دارند