ثبت نام

Localization در BPC PowerForms

فرم های پاورفرمی را می توان از طریق گزینه ی Localization در بالای فرم طراحی محلی کرد.

لیستی که شامل تمام متونی است که در داخل فرم ها به صورت کنترل ، دکمه یا پیام نمایش داده می شود و کاربر می تواند متون مورد نیاز را تغییر دهد. لیست از یونیکد پشتیبانی می کند بنابراین تغییر متون متناسب با نیازهای شما نباید مشکلی ایجاد کند.

به دیلیل عملکرد ساده ی فرمساز پاورفرم ، لیست محلی سازی(بومی سازی) را می توان به طور جداگانه در یک فایل xml ذخیره کرد. برای انجام این بایگانی ، یک دکمه اکسپورت XML در نوار ابزار فرم دیزاینر موجود است:

دکمه export را فشار داده و بخش "" از مشخصات XML را (به معنی از المان "<ترجمه ها" تا عنصر "") کپی کنید:

آن را در یک فایل متنی قرار دهید ، به عنوان یونیکد ذخیره کنید و آن را در کتابخانه سند BPC PowerForms Binaries یا یک Url در دسترس دیگر بارگذاری کنید. سپس در بخش گزینههای فرم ، آدرس مطلق پرونده محلی سازی xml را تعریف کنید

با استفاده از این مکانیسم می توانید به پشتیبانی از بومی سازی ساده تر برای چندین فرم دست یابید ، زیرا یک فایل xml تنها می تواند محلی سازی همه اشکال موجود در مجموعه سایت شما را پشتیبانی کند. به محض تنظیم آدرس اینترنتی مناسب در "گزینه محلی سازی" در بخش گزینه های طراح ، می توانید چندین فایل را برای پشتیبانی از چندین زبان تعریف کنید