اداری و منابع انسانی
ثبت نام

اداری و منابع انسانی

نیروی انسانی به عنوان مهمترین نیروی محرکه سازمان‌ها لحاظ می‌شوند و اتلاف وقت نیروی انسانی برای انجام کارهای روزمره پرسنلی و آموزشی موجب کاهش بازدهی سازمان می‌شود. یکی از مهم ترین چالش های مدیران نتیجه گیری اثربخش از کارمندان و بهره وری بهینه ی شغلی و سازمانی است. لذا بکارگیری علوم نوین و سیستم‌های الکترونیکی می‌تواند از اتلاف وقت نیروی انسانی کاسته و بازدهی سازمان را افزایش دهد.
سیستم های نرم افزاری که از فرآیندهای جذب، استخدام، آموزش، ارزیابی و نظام های انگیزشی کارکنان و قوانین جاری مرتبط با روابط سازمان و پرسنل پیشتیبانی می کنند.سیستم های اصلی مدیریت منابع انسانی که توسط شرکت گرین لاین عرضه می شود عبارتند از:
  • سیستم جذب و استخدام
  • سیستم کارگزینی و صدور احکام
  • سیستم کنترل و محاسبه کارکرد
  • سیستم محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا
  • سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان
  • سیستم رفاه و درمان
  • سیستم آموزش
  • سیستم امور بازنشستگان