شهریور 02
1399
WorkPointCalendarInSharePoint

تقویم کاری در شیرپوینت

تقویم فارسی یا شمسی نیز یکی از همین امکانات است که فارسی سازی شده و می توانید به راحتی تاریخ های شمسی را بدون تبدیل کردن به تاریخ میلادی استفاده کنید.

 

شهریور 01
1399
Vacation-management-SharePoint

مدیریت مرخصی ها در شیرپوینت

مرخصی یکی از درخواست ‌ها و حق طبیعی پرسنل هر سازمان است، اما در سازمان های بزرگ مدیریت مرخصی روندی طولانی دارد و مدیر هر واحد عهده دار کنترل و نظارت بر روی آن است.