آموزش ساخت رزومه با BPC Power Sharepint

فرم ساز BPC Power یکی از ابزارهای کاربردی در وب سرویس شیرپوینت است که با درک بهتر داده به شما اجازه پیاده سازی فرم های خاص را می دهد.