تیر 19
1399

نحوه ساخت و استفاده از دیتا گرید در BPC Power Form

اگر اطلاعاتی دارید که به صورت طبقه بندی شده هستند و باید آنها را به صورت جدول های مشابه در کنار یکدیگر بچینید دیتاگرید به چشم می آید.