شیرپوینت فارسی

تمامی نرم افزارهای تولید شده توسط مایکروسافت منوهایی با زبان انگلیسی دارند، شیرپوینت هم دقیقا همین ویژگی را دارد. در حالت اولیه فضا کاملا خارجی است اما ما ساختار شکنی کرده ایم و شیرپوینت فارسی سازی شده آماده است.