خرداد 28
1399

مدیریت اطلاعات و کاربران در شیرپوینت

اگرشیرپوینت را یک مثلث تصور کنیم اضلاع آن داده ها، گزارشات و کاربران هستند که هر کدام از این آنها نکات خاصی را برای مدیریت دارند. یعنی اگر بخواهید کاربران را مدیریت کنید باید ادمین باشید